Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

"Jeśli snujesz plany na rok - obsiej pole,
Jeśli na 10 lat - zasadź drzewo,
A jeśli na sto lat - wychowaj ludzi."

- przysłowie azjatyckie

O nas

Jesteśmy przyjaciółmi, nauczycielami i pedagogami współpracującymi w Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących, na Wzgórzu Wolności, w Kartuzach.

W ramach Stowarzyszenia tworzymy liczne przedsięwzięcia od 2009 roku. Nasze zróżnicowane predyspozycje zawodowe, pozwalają w pełni odpowiedzieć na potrzeby podopiecznych. Tworzymy projekty, poszerzamy zainteresowania i wskazujemy naszym uczniom drogę do samorealizacji
i przedsiębiorczości.

Ciekawe projekty

Wykwalifikowana kadra

Wsparcie rozwoju

Aktualności

Nasz cel

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej,
opiekuńczej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w
przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz młodzieży, a także
wspieranie naszych uczniów w trudnej sytuacji życiowej. Promocja szkoły jest również
ważnym aspektem Stowarzyszenia.

Niesiemy pomoc młodzieży i dorosłym w rozwijaniu przedsiębiorczości w zakresie działań:

 • ekonomicznych,
 • oświatowych,
 • kulturotwórczych,
 • wychowawczych,
 • promocyjnych,
 • proekologicznych.

 

Zajmujemy się kształceniem i wychowaniem, które służy rozwijaniu u młodzieży poczucia
odpowiedzialności, koleżeństwa, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Jako Stowarzyszenie
zapewniamy każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowujemy go do
wypełniania obowiązków rodzinnych, zawodowych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności,
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Pomagamy jak umiemy!

Nasze cele realizujemy na wiele możliwych sposobów, m.in.:

 • Organizujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
 • Wspieramy inicjatywy w zakresie promowania języka kaszubskiego wśród młodzieży i dorosłych
 • Inicjujemy i wspieramy naukę języków obcych wśród młodzieży i dorosłych
 • Rozwijamy aktywność społeczną i wrażliwość patriotyczną
 • Organizujemy i finansujemy różne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Wspieramy finansowo najuboższych uczniów, fundujemy stypendia socjalne
 • Kliknij tutaj
 • Fundujemy stypendia naukowe i wspieramy rozwój uczniów zdolnych
 • Zajmujemy się profilaktyką uzależnień i zachowań agresywnych.
 • Upowszechniamy zachowania prospołeczne i obywatelskie związane z demokratyzacją życia oraz samorządnością
 • Pozyskujemy fundusze krajowych i zagraniczne
 • Organizujemy i prowadzimy formy pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej, społecznej i rozrywkowej w środowisku lokalnym
 • Przygotowujemy publikacje, periodyki, broszury i je wydajemy
 • Kliknij tutaj
 • Organizujemy i finansujemy wsparcie działalności szkoły
 • Prowadzimy wszechstronne działania promocyjne Szkoły w zakresie jej osiągnięć naukowo-dydaktycznych
 • Członkowie Stowarzyszenia udzielają się w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych
 • Zakupujemy pomoce dydaktyczne, książki, przybory szkolne, urządzenia multimedialne
 • Organizujemy konkursy, wystawy szkolne, szkolenia, sympozja i spotkania promocyjne
 • Nawiązujemy współpracę i wymieniamy się doświadczeniami z wyższymi uczelniami, władzami samorządowymi i państwowymi, z instytucjami pomocy społecznej, jednostkami gospodarczymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego
 • Kliknij tutaj
 • Organizujemy praktyki zagraniczne dla młodzieży.
 • Organizujemy warsztaty i wszelką dostępną pomoc bezrobotnym
 • Organizujemy i prowadzimy punkt poradnictwa i doradztwa zawodowego
 • Promujemy działania osób zasłużonych dla szkoły i stowarzyszenia
 • Prowadzimy kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami środowiska lokalneg
 • Promujemy zatrudnienie i aktywizację zawodową osób pozostających bez prac
 • Rozwijamy przedsiębiorczość na Kaszubach
 • Kliknij tutaj

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Stowarzyszenia, a wszystkich chętnych do wypełnienia deklaracji i do wzięcia udziału w misji pełnionej przez nasze Stowarzyszenie!

  Już dziś możesz wspomóc naszą działalność!

  Nr konta: 35 1160 2202 0000 0001 4622 3212