Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE „ MŁODZI ROZSĄDNI I ZDROWI”

W ramach realizacji projektu „Młodzi rozsądni i zdrowi” w dniach 29, 30
i 31 maja 2023 r. odbyły się warsztaty z socjoterapeutką panią Katarzyną Klinkosz dla klas I
h, I LO „A” i I TR, a w dniach 17 maja i 2 czerwca 2023 r. z psychologiem panem Marcinem
Szulcem w klasach I i II TI, I i II TR, I i II LO ”C’ oraz w II TE i II LO „D”. W zajęciach
warsztatowych uczestniczyło łącznie 297 uczniów.


Celem warsztatów socjoterapeutycznych było wzmocnienie kompetencji
emocjonalno-społecznych i wykształcenie umiejętności prawidłowego nawiązywania relacji
interpersonalnych. Dodatkowo uczniowie pracowali nad umiejętnością wyznaczania celów
adekwatnych do swoich możliwości i utrzymania odpowiedniej motywacji w realizacji
wyznaczonych celów.


Warsztaty psychologiczne miały na celu upowszechnienie treści psychoedukacyjnych
na temat cyberprzemocy i sposobów radzenia sobie w sytuacji doświadczania przemocy
w Internecie. Uczniowie mieli także możliwość poznania motywów, dla których ludzie
sięgają po substancje psychoaktywne, działania tychże substancji i negatywnych skutków ich
używania w świetle naukowym. Dodatkowo psycholog wskazał, gdzie należy szukać pomocy
w sytuacji zagrożenia przemocą lub uzależnienia.

Koordynatorzy projektu
Psycholog szkolny Beata Paczoske
Pedagog szkolny Justyna Kluge