Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Statut

Statut Stowarzyszenia dla Rozwoju Edukacji
przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Kartuzach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę, Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Kartuzach  i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu Stowarzyszeniem.

§2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach,  ul. Wzgórze Wolności 3.

§3

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest zawiązane na czas nieokreślony  i działa w oparciu o :

1)      Ustawę z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z poźn. zm.).

2)      niniejszy statut

§5

 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§7

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2.  

Rozdział II

Cel i środki działania

§8

Celem Stowarzyszenia jest: 

 1. Wspieranie działalności edukacyjno – wychowawczej i opiekuńczej Szkoły oraz jej promocja.
 2. Niesienie pomocy młodzieży i dorosłym w rozwijaniu przedsiębiorczości w zakresie działań: ekonomicznych, oświatowych, kulturotwórczych, proekologicznych.
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz poszanowanie dla polskiego i regionalnego dziedzictwa kulturowego.
 4. Podtrzymywanie więzi koleżeńskich wśród absolwentów.

§9

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych .
 2. Wspieranie inicjatyw w zakresie promowania języka kaszubskiego wśród młodzieży
  i dorosłych.
 3. Inicjowanie i wspieranie nauki języków obcych wśród młodzieży i dorosłych.
 4. Rozwijanie aktywności społecznej i wrażliwości patriotycznej.
 5. Organizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku i spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
 6. Wspieranie finansowe najuboższych uczniów, fundowanie stypendiów socjalnych, udzielanie różnych form pomocy.
 7. Fundowanie stypendiów naukowych i wspieranie rozwoju uczniów zdolnych.
 8. Profilaktykę uzależnień i zachowań agresywnych.
 9. Oddziaływanie w zakresie wychowania, podnoszenia poziomu kultury i obyczajowości życia codziennego.
 10. Upowszechnianie zachowań prospołecznych i obywatelskich związanych
  z demokratyzacją życia oraz samorządnością.
 11. Współdziałanie z grupą emerytów i rencistów oraz korzystanie z  potencjału ich doświadczeń.
 12. Upowszechnianie i kultywowanie tradycji Szkoły oraz stwarzanie warunków dla integracji i utrzymywania więzi koleżeńskich absolwentów.
 13. Pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych.
 14. Organizowanie i prowadzenie form pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej, społecznej i rozrywkowej w środowisku lokalnym.
 15. Przygotowywanie publikacji, periodyków, broszur i ich wydawanie.
 16. Organizacyjne i finansowe wsparcie działalności szkoły.
 17. Prowadzenie wszechstronnych działań promocyjnych Szkoły w zakresie jej osiągnięć naukowo-dydaktycznych.
 18. Udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych.
 19. Zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, urządzeń multimedialnych.
 20. Organizowanie konkursów, wystaw szkolnych, szkoleń, sympozjów i spotkań promocyjnych.
 21. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z wyższymi uczelniami, władzami samorządowymi i państwowymi, z instytucjami pomocy społecznej, jednostkami gospodarczymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego.
 22. Organizowanie praktyk zagranicznych dla młodzieży.
 23. Organizowanie warsztatów i wszelkiej dostępnej pomocy bezrobotnym.
 24. Zorganizowanie i prowadzenie punktu poradnictwa i doradztwa zawodowego.
 25. Promowanie działań osób zasłużonych dla szkoły i stowarzyszenia.
 26. Prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego.
 27. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
 28. Rozwój przedsiębiorczości na Kaszubach.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a)   członków zwyczajnych,
  b) członków wspierających,
  c) członków honorowych.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Osoby te pragną wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów stowarzyszenia
  i złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczaj­nych następuje na podstawie Uchwały Zarządu, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu.

§12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową.
 1. Postanowienia § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 2. Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem  upełnomocnionych przedstawicieli.
 3. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd osobom wyjątkowo zasłużonym dla Szkoły.
 4.  

§13

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
  a) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  b) czynnego i biernego prawa wyborczego,
  c) korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia,
  d) korzystania z wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§14

 1. Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenie są zobowiązani do:
  a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i poleceń władz Stowarzyszenia,
  b) opłacania w ustalonych terminach składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zebranie,
  c) realizowania celów Stowarzyszenia oraz brania udziału w jego pracach,
  d) propagowania działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi mają obowiązki wymienione w ust. 1 z wyjątkiem opłacania składek członkowskich.

§15

 1. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa przez:
  a) dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi na piśmie,
  b) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn hańbiący popełniony z niskich pobudek,
  c) śmierć członka,
  d) rozwiązanie jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym.
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić z następujących powodów:
  a) z powodu nie przestrzegania statutu i postanowień uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
  c) nieopłacenia mimo upomnień składek członkowskich przez okres 1 roku,

Rozdział IV

Władza stowarzyszenia

§16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 5 lat.

§17

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie Stowarzyszenia, natomiast z głosem doradczym osoby zaproszone.

§18

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.

§19

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co  najmniej ½ ogólnej liczby członków. W razie braku quorum, Walne Zebranie może się odbyć w drugim terminie podanym w zawiadomie­niu, przy czym uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
  a)  podstawie Uchwały Zarządu,
  b)na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c)na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 10 osób.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku), lub podjęcia uchwały.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje w sprawach, dla których zostało zwołane.

§21

Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
a) wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
b) uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
d) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia,
g)ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
h) uchwalanie statutu i zmian w statucie stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał, w sprawach nie należących do właściwości innych władz.

§22

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i składa się z 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i jednego członka.
 2. Walne Zebranie wybiera Zarząd w głosowaniu tajnym.
 3. Zarząd może powołać do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie  przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.

§23

Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
b) ustalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz zatwierdzenie sprawozdań
z ich wykonania,
c) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
e) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
f) zwoływanie Walnych Zebrań,
g) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu
h) powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności komisji oraz uchwalanie regulaminów ich działania,
i) przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,

§24

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  co najmniej ½ liczby członków Zarządu.

§25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza i 1 członka.
 2. Postanowienia § 24 ust. 2  stosuje się odpowiednio.

§26

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok, zwołuje je przewodniczący. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  co najmniej ½ ogólnej liczby członków Komisji. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej poprzez kontrolę dokumentacji oraz zebranie bezpośrednich wyjaśnień od członków Zarządu.
b) kontrola opłacania składek członkowskich,
c) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,
d) przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek stowarzyszenia.

§28

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, na które składają się:
  a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
  b) wpływy z działalności statutowej,
  c) zapisy i darowizny, spadki, ze sponsoringu,
  d)   subwencje, udziały , lokaty i dotacje
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają równocześnie dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i upoważniona przez zarząd osoba . 

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie się stowarzyszenia.

§29

 Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§30

 1. Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§31

 1. Statut Stowarzyszenia został uchwalony przez założycieli w dniu 27 kwietnia 2009 roku
 2. Statut obowiązuje od dnia wpisu do Rejestru Sądowego.